ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

1) …los sindichs e prohomens e universitat de Cetines, axi franchs com grechs…

…οι σύνδικοι και οι εξέχοντες και τα μέλη της κοινότητας των Αθηνών, τόσο Φράγκοι, όσο και Έλληνες…

Antoni Rubió y Lluch, La Població de la Grècia catalana en el XIVen segle, Barcelona 1933, σ. 29.

2) Als feels nostres tots aquells que son foragitats de la ciutat de Estines axi franchs com grechs qui sont en negre pont en lo duchat d Atenes.

Σε όλους εμάς που είμαστε κάτοικοι της πόλης της Αθήνας, τόσο Φράγκοι, όσο και Έλληνες, που βρίσκονται στο Νεγρεπόντε (εννοεί τον Εύριπο, δηλαδή την πόλη της Χαλκίδας) και στο Δουκάτο των Αθηνών.

Antoni Rubió y Lluch, Los Navarros en Grecia, y el Ducado catalán de Atenas en la Época de su Invasión, Barcelona 1886, doc. III, σ. 218-219.

3) A nos es estat suplicat que volguessem atorgar a tot grech et albanes qui vulla venir en lo Ducat de Athenes que sia franch per II anys.

Καλούμε όλους τους Έλληνες και Αλβανούς, που θέλουν να έρθουν να εγκατασταθούν στο Δουκάτο των Αθηνών, παραχωρώντας τους για δύο έτη τα προνόμια των Φράγκων.

Antoni Rubió y Lluch, La Població de la Grècia catalana en el XIVen segle, Barcelona 1933, σ. 22.

4) Βασίλισα Sibilia (2 Νοέμβριου 1379) (σύζυγος του Don Pedro IV)

Regina Aragonum. Reverende in Christo pater:
Intellecto quod in vestri ecclesia sante Marie de Satines reliquie sunt quamplurime tam beate Marie quam aliorum sanctorum, paternitatem vestram quanto afectuosius possumus deprecamur quatenus de ipsis reliquiis nobis transmittere velitis per Bernardum Ballesterii presentium portitorem qui expeditis per ipsum inibi negociis quibusdam, est huc breviter reversurus, et alias super predictis creder hiis quae idem Bernardus vobis retulerit nostri parte. ex hiis enim signatum impendetis nobis obsequium, pro quo nos reputabimus vobis astriccius obligatam. Datum Barchinone, sub nostro sigillo secreto, secunda die novembris anno a civitate m.ccc.lxx.nono secretarius.
Dirigitur archiepiscopo Athenarum

Η Βασίλισσα της Αραγωνίας προς τον επίσκοπο, πατέρα στην πίστη του Χριστού:
Γνωρίζω ότι στην εκκλησία Σας της Θεοτόκου Μαρίας των Αθηνών βρίσκονται πάρα πολλά ιερά κειμήλια τόσο της Παναγίας όσο και άλλων αγίων. Λαμβάνουμε το θάρρος να παρακαλέσουμε την τόσο στοργική πατρική Σεβασμιότητά Σας για όσο διάστημα το επιθυμεί να μας αποστείλει τα εν λόγω ιερά κειμήλια με τον παρόντα κομιστή, το Bernardum Ballesterii, τον οποίο θα πέμψετε με τα πολύτιμα λέιψανα και ο ίδιος θα σας τα επιστρέψει και πάλι εκεί. Και πιστέψτε όλα τα προλεχθέντα, καθώς ο ίδιος ο Bernardus θα σας φέρει πίσω τα κειμήλια εκ μέρους μας. Σε αυτά, μάλιστα, βάλτε σημάδι αναγνώρισης προς δική μας χάρη και ευπείθεια, για το οποίο θα σας έχουμε υποχρέωση. Η επιστολή να δοθεί στο Barchinone, με τη δική μας μυστική σφραγίδα.
Δεύτερη μέρα του Νοεμβρίου του 1379 μετά τη Γέννηση του Κυρίου.
Ο Γραμματέας.
Να δοθεί στον Αρχιεπίσκοπο των Αθηνών.

Antoni Rubió y Lluch, Diplomatari de l’ Orient Català (1301-1409). Col.lecció de documents per a la historia de l΄ expedició Catalana a Orient i dels ducats dà Atenes i Neopàtria, Barcelona 1947, σ. 466, doc. no CCCLXXXVI.

5) Καταλανοί συμπολίτες σε αίτηση εκ μέρους Romeo de Bellarbre

pobretat…del poble daquella

φτώχεια…του λαού της Αθήνας

Antoni Rubió y Lluch, Los Navarros en Grecia, y el Ducado catalán de Atenas en la Época de su Invasión, Barcelona 1886, doc. XXXII, σ. 242, doc. CCCXCI, σ. 473.

6) Capitula

(1362)
...in capitulis editis per dictam societatem francorum inter alia continentur quod nulla de catholicis christianis detur in uxorem alicui Greco vel qui fuerit grecus sub certa pena in capitulo ipso contenta...

…στους κανόνες που εκδόθηκαν για την εν λόγω κοινότητα Φράγκων, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπεται και ότι καμία από τις καθολικές χριστιανές δεν μπορεί να παντρευτεί Έλληνα ή όποιον γίνει Έλληνας· μάλιστα, στο ίδιο κεφάλαιο ορίζεται και ποινή…

Λάμπρος Σπ. Π., Έγγραφα αναφερόμενα εις την μεσαιωνικήν Ιστορίαν των Αθηνών, Αθήνα 1906, pt. IV. doc. 91, σ. 338.

7) Curial i Güelfa

aquella ciutat antiga, noble e molt famosa, qui donà lleys a Roma, e…aquell estudi famós en el qual la ciència de conèixer Déu s’ aprenia…

εκείνη η αρχαία, ευγενική και ένδοξη πόλη, που έδωσε νόμους στη Ρώμη, και…εκείνη η διάσημη εστία σπουδών, στην οποία λάμβανε κανείς τη γνώση να προσεγγίσει το Θεό.

Antoni Rubió y Lluch, “La Grècia catalana des de la mort de Roger de Lluria fins a la de Frederic III de Sicilia (1370-1377)”, Anuaris de l’ Institut Catalans, V (1913-1914), σ. 425 (όπου παρατίθεται από το: Curial i Güelfa: Novella catalana del Seglo XVe, ed. Ant. Rubio y Lluch, Barcelona 1901, III, chap. XXVIII, σ. 382.).ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ