ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο Πύργος των Αέρηδων

We revisited the octagonal temple of Aeolus. On it are eight winged figures of the winds, with their attributes, at the top of each angle wall – marvelous pieces of sculpture. And each figure has his name written above in large, attic-style lettering, as we observed from close at hand.

Επισκεφθήκαμε ξανά τον οκταγωνικό ναό του Αιόλου1. Πάνω σε αυτό είναι οκτώ πτερωτές μορφές των ανέμων με τα σύμβολά τους, στην κορυφή κάθε γωνιώδους τοίχου, εξαιρετικά δείγματα γλυπτικής. Και κάθε μορφή έχει γραμμένο το όνομα της από πάνω σε μεγαλογράμματη αττική γραφή, όπως διαπιστώσαμε προχείρως από κοντά.

1. Εννοεί τον πύργο των Αέρηδων, δηλαδή το ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρίστου του 1ου αιώνα π. Χ. Βλ. Setton, ό.π., σ. 234ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ