ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επίσκοπος John Margarit of Elna (1454)

Aquella vetustissima e famosissima Atenes d’on és eixida tota la elegància, eloqüència e doctrina dels Grechs.

Σε εκείνη την αρχαιότατη και ενδοξότατη Αθήνα, απ’ όπου προήλθαν όλη η κομψότητα, η τέχνη της ρητορείας και οι επιστήμες των Ελλήνων.

Antoni Rubió y Luch, Anuaris de l’ Institut Catalans, Ι (1907), σ. 254 και V (1913-1914), σ. 432. (όπου παρατίθεται από το: Ricard Albert & Joan Gassior (ed.), Parlaments a les Corts Catalanes, Barcelona 1928, σ. 209.)ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ