ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Μικρός ναός σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου με οκτάπλευρο τρούλλο του 13ου αι. Γνωστός και ως Σωτηράκης λόγω του μικρού μεγέθους του είναι κτισμένος με ισοδομικό πλινθοπερίκλειστο σύστημα και με προσθήκες από αργολιθοδομή στο βόρειο πρανές της Ακρόπολης.

Βόρεια πλευρά του ναού. Λεπτομέρεια.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ