ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Άγιοι Απόστολοι Σολάκη. Ο ναός οικοδομήθηκε στον χώρο της Αρχαίας Αγοράς και φέρει την επωνυμία της οικογένειας πιθανότατα στην οποία ανήκε στους μετέπειτα αιώνες. Πρόκειται για ωραίο και κομψό οικοδόμημα των αρχών του 11ου αι. με ιδιότυπο σχέδιο που αποτελεί συνδυασμό του τετρακιόνιου σταυροειδούς με οκτάπλευρο τρούλλο και του τετράκογχου ναού. Ο ναός είναι έργο εμπνευσμένου αρχιτέκτονα που δρούσε εκείνη την εποχή στην Αθήνα. Η τοιχοδομία ακολουθεί το ισοδομικό πλινθοπερίκλειστο σύστημα με πλήθος κεραμοπλαστικού διακόσμου (οδοντωτές ταινίες, ψευδοκουφικά κοσμήματα σε ταινίες ή ως διαχωριστικά των λίθινων δόμων κ. ά.).

Άγιοι Απόστολοι Σολάκη. Πρόσοψη ναού. Λεπτομέρεια κεραμοπλαστικού διακόσμου.

Άγιοι Απόστολοι Σολάκη. Γενική άποψη του ναού από ανατολικά. Η κεντρική τρίπλευρη κόγχη με τρίλοβο τοξωτό παράθυρο και οι πλευρικές κόγχες με δίλοβα τοξωτά παράθυρα.

Άγιοι Απόστολοι Σολάκη. Άποψη του τρούλλου από τα ανατολικά. Οκτάπλευρος με δίλοβα τοξωτά παράθυρα που επιστέφονται από τοξωτό γείσο.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ