ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

…Non procul a Patras est Athenis, in qua quondam viguit studium Graecorum. Haec civitas quondam fuit nobilissima, sed nunc quasi deserta. Nam in civitate Januensi non est aliqua columna marmorea vel aliquod opus bonum lapideum sectum nisi de Athenis ibidem deportatum, et totaliter ex Athenis civitas est constructa, sicut Venetia ex lapidibus Troia est aedificata.

…Όχι μακριά από την Πάτρα βρίσκεται η Αθήνα, στην οποία υπήρξε κάποτε το φυτώριο σπουδών των Ελλήνων. Αυτή η πόλη υπήρξε κάποτε η ευγενέστερη των πόλεων, όμως τώρα είναι σχεδόν έρημη. Πράγματι, στην πόλη της Γένοβας δεν υπάρχει άλλη μαρμάρινη στήλη ή άλλο αξιόλογο έργο φτιαγμένο από πέτρα παρά μόνο ό,τι μεταφέρθηκε εκεί από την Αθήνα και καθ’ ολοκληρία η Γένοβα κτίσθηκε από τα μνημειακό υλικό της Αθήνας, όπως η Βενετία κτίστηκε από τις πέτρες της Τροίας.

Ludolf de Sudheim (Suchem), De itinere terrae sanctae liber, έκδοση: Ferdinard Deycks, Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, XXV(1851), σ. 23ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ