ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

De castro Acthenarum et sala ipsius. – Deinde accessimus ad castrum ipsius civitatis, quod est supra quodam saxo marmoreo hedificatum, in quo castro est quedam sala magna in qua sunt columpne magne XIII. Supra quas columpnas sunt trabes longi pedibus triginta, et supra ipsas trabes sunt tabule marmoree : magnum et mirabile opus videtur.
De ecclesia majori Acthenarum et pulcris hedificiis ipsius. – Postea accessimus ad majorem ecclesiam sitam intra dictum catrum, vocabuli Sancte Marie, que ecclesia est fabricata lapidibus marmoreis et magnis, omnibus inplummatis, et est ipsa ecclesia magna sicut ecclesia Capuana. In circuytu ipsius ecclesie extra ecclesiam sunt columpne magne LX. Quelibet ipsarum alta plus de scalis de vendemiando, et grossa quantum possent actingere quinque homines, brachiis expansis. Et supra ipsas columpnas sunt trabes de marmore longe et grosse. Supra quas est atrium ipsius ecclesie. Impossibile videtur menti hominis quomodo ipsa tam magna hedificia construi potuerunt. De primo altari.- Dicta ecclesia habet duas naves, unam post aliam, in qua navi prima est primum altare factum in mundo per sanctum Dyonisium post adhectam sanctam catholicam fidem.

Περί του κάστρου των Αθηνών και της κεντρικής του αίθουσας.- Ακολούθως, μπήκαμε στο ίδιο το κάστρο της πόλης, που βρίσκεται πάνω από αυτή [την πολιτεία] χτισμένο από μαρμάρινους λίθους και στο οποίο υπάρχει αυτή η μεγάλη αίθουσα στην οποία βρίσκονται δεκατρείς μεγάλοι κίονες. Πάνω από αυτούς τους κίονες υπάρχουν δοκοί τριάντα πόδια μάκρος και πάνω από αυτές τις δοκούς υπάρχουν μαρμάρινες πλάκες: τεράστιο και αξιοθαύμαστο έργο να το βλέπεις1.
Περί της εκκλησίας της μεγάλης των Αθηνών και των ωραίων κτιρίων της.- Κατόπιν, πήγαμε στη μεγάλη εκκλησία που βρίσκεται εντός του κάστρου και είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Αυτή η εκκλησία είναι χτισμένη με μεγάλες μαρμάρινες πλάκες, όλες κοσμημένες και είναι μεγάλη όπως η εκκλησία της Καπούης. Την περιστοιχίζουν απ΄ έξω εξήντα2 μεγάλοι κίονες, οι οποίοι είναι πολύ ψηλοί και φαίνεται πως με κλίμακες θα μπορούσε να φτάσει κανείς τόσο ψηλά και μάλιστα, είναι τόσο μεγάλοι, που χρειάζονται πέντε άνδρες στη σειρά να ενώσουν τα τεντωμένα χέρια τους για να τους αγκαλιάσουν. Και πάνω στους κίονες υπάρχουν μαρμάρινες δοκοί μεγάλες και επιμήκεις από μάρμαρο. Πάνω σε αυτές βρίσκεται το αίθριο του ναού. Φαίνεται απίστευτο να συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό με ποιό τρόπο μπόρεσαν να κατασκευάσουν αυτό το μεγαλοπρεπές κτίριο. Περί του πρώτου ιερού.- Αυτός ο ναός είχε δύο επίπεδα, το ένα μετά το άλλο3. Στο πρώτο είναι το πρώτο ιερό στον κόσμο, που ίδρυσε ο Άγιος Διονύσιος, αφού ασπάστηκε την ιερή αυτή καθολική πίστη.

1. Η κεντρική αυτή αίθουσα ήταν η δυτική αίθουσα του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων: περιλάμβανε έξι ιωνικούς κίονες στο εσωτερικό και έξι δωρικούς στην πρόσοψη. Ο Martoni μετράει δεκατρείς, είτε γιατί απλά σφάλλει είτε γιατί προσμετρά και έναν από τους κίονες των πτερύγων, που δεν είχε ακόμα εντοιχιστεί όπως οι υπόλοιποι. Από το γεγονός αυτό και από τη σειρά της αφήγησης συνάγεται ότι ο περιηγητής μπήκε στην Ακρόπολη μέσα από το κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων, του οποίου οι κίονες ήταν ακόμη ελεύθεροι. Τανούλας, ό.π., σ. 40.[επιστροφή]
2. Ο περιηγητής στρογγυλοποίησε τον αριθμό των 58 κιόνων. Βλ. Paton, ό.π., σ. 33, σημ. 17.[επιστροφή]
3. Πρόκειται για τον αρχαίο Παρθενώνα και τον Εκατόμπεδο. Βλ. Setton, ό.π., σ. 230.[επιστροφή]ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ