ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

[Ο Ιουστινιανός] κατέστησε ασφαλείς όλες τις πόλεις της Ελλάδας, που βρίσκονται μέσα στα τείχη των Θερμοπυλών, ανακαινίζοντας όλους τους περιβόλους. Γιατί είχαν γίνει ερείπια εδώ και πολλά χρόνια, στην Κόρινθο εξαιτίας ισχυρών σεισμών, ενώ στην Αθήνα, τις Πλαταιές και την περιοχή της Βοιωτίας εξαιτίας της φθοράς του χρόνου, αφού κανείς από τους ανθρώπους δεν φρόντισε γι’ αυτούς.

Σχόλιο
Ο Ιουστινιανός, συγκεκριμένα, επισκεύασε και ενίσχυσε με επιπλέον πύργους το εξωτερικό αρχαίο τείχος και το εσωτερικό υστερορρωμαϊκό τείχος της Αθήνας (Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις, σελ. 144-145). Αυτό το σύστημα τειχών, συμπεριλαμβανομένων και των τειχών της Ακρόπολης, επέτρεψε στην πόλη να επιβιώσει κατά τους λεγόμενους «Σκοτεινούς Αιώνες», περίοδο κατά την οποία οι βυζαντινές πόλεις απειλούνταν από τους Σλάβους στην ξηρά και τους Άραβες στη θάλασσα (M. Kazanaki-Lappa, «Medieval Athens», στο The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, γεν. επιμ. A. E. Laiou, τ. 2, Dumbarton Oaks, Ουάσινγκτον 2002, σελ. 639-646, ειδ. 640).ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ