ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάπας Γρηγόριος Θ΄ (1227-1241), έτος 1232

nunc…Atheniensis archidiaconus, matrimonia contrahi non permittit nisi a contrahentibus certa summa pecunie vel cautio de ipsa solvenda juxta voluntatem ipsius sibi vel ejus certo nuntio primitus tribuatur propter quod preter hoc quod Greci occasione hujus modi legem Latinorum abhorrent, et ab obedientia Romane ecclesie subtrahere se nituntur, grave inter ejusdem provincie homines tam Latinos quam Grecos scandalum est subortum. Quia vero hec si vera sunt coniventibus oculis pertransire nec volumus nec debemus mandamus quatenus si est ita, prefatum archidiaconum ut extorta taliter hiis quibus restituenda fuerint restituat et suspensus nostro se conspectui representet pro meritis recepturus per censuram ecclesiasticam appelatione postposita compescendo venire cogatis. Quod si non omnes etc.

τώρα…. Ο αρχιεπίσκοπος των Αθηνών, δεν επιτρέπει να συνάπτονται γάμοι ούτε από όσους, είτε αποδίδουν καποιο χρηματικό ποσό, είτε επιδεικνύουν ευλάβεια σύμφωνα με τη θέλησή του…. πρώτα να αποδοθεί… επειδή οι ΄Ελληνες σε οποιαδήποτε περίπτωση εναντιώνονται στο νόμο, και από την υπακοή στη Ρωμαϊκή Εκκλησία προσπαθούν να εξαιρεθούν, σε αυτές τις επαρχίες τόσο από Λατίνους όσο και από Ελληνες σοβαρό ατόπημα συμβαίνει. Στ΄ αλήθεια είναι πραγματικότητα αυτά που διαπιστώνουμε με τα μάτια μας, που δε θέλουμε να τα προσπεράσουμε ούτε να αδιαφορήσουμε, εφ’ όσον έχουν έτσι. Και ο προαναφερθείς επίσκοπος πρέπει να επαναφέρει την τάξη και σε περίπτωση που είναι αναποφάσιστος, αν πρέπει να τα θέσει υπ’ όψη μας, προς όφελος της εκκλησίας σκεφθείτε πως θα έλθει να επανορθώσει αφού του επιδοθεί έγκληση για εκκλησιαστικό έλεγχο. Ειδάλλως, όλοι κ.ο.κ.

Γρηγορόβιος Φ., Ιστορία της Πόλεως των Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας, από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως, Μεταφρασθείσα εκ της γερμανικής μετά διορθώσεων και προσθηκών υπό Σπ. Π. Λάμπρου, III, Αθήνα 1906(φωτοτυπική ανατύπωση: Αθήνα 1977), σ. 36, αρ. 23.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ