ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: οδός Θάσου 3
Έτος: 1931-1937
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία της οδού Θάσου 3 οικοδομήθηκε κατά την δεκαετία του 1930. Το συγκεκριμένο κτίριο παρουσιάζει γύρω από τα ανοίγματα μια σπάνια μίμηση κλασικιστικών περιθωρίων, χαραγμένων στην τσιμεντοκονία. Αποτελεί παράλληλα χαρακτηριστικό δείγμα εφαρμογής του "έρκερ" (όγκοι που προεξέχουν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, βάσει ρύθμισης του 1923· το όριο μειώθηκε νομοθετικά το 1937 στα 40 εκατοστά).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης (επιμ.), Σπίτια του '30-Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 132.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ