ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: οδός Λευκωσίας 1
Έτος: 1931-1940
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία της οδού Λευκωσίας 1 οικοδομήθηκε κατά τη δεκαετία του 1930, με μια ενδιαφέρουσα επικράτηση των καμπύλων μορφών στις ακμές και τους εξώστες, και με ευρεία χρήση μαρμάρου σε κοινόχρηστους χώρους.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης (επιμ.), Σπίτια του '30-Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 138-139.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ