ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Μαράσλειο Διδασκαλείο

Περιοχή: οδός Μαρασλή 4
Έτος: 1905
Περιγραφή:
Το μέγαρο του Μαρασλείου Διδακτηρίου οικοδομήθηκε το 1905, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Δημητρίου Καλλία, με δωρεά του ομογενούς εμπόρου και δημάρχου της Οδησσού Γρηγορίου Μαρασλή (+1907). Το ίδρυμα έλαβε αργότερα την επωνυμία "Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία", με βασικό αντικείμενο την εκπαίδευση δημοδιδασκάλων. Η μελέτη της μεταγενέστερης προσθήκης εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Μητσάκη (1899-1941), στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας από το 1926, με πλούσιο έργο στον τομέα του σχεδιασμού σχολικών μονάδων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Στέφανος Π. Παπαγεωργίου, Έλληνες ευεργέτες, Αθήνα 1997* Υπουργείο Πολιτισμού, Νεοελληνικά εκπαιδευτήρια 1830-1940, Αθήνα 2001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ