ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Αρχαιολογική Εταιρεία

Περιοχή: οδός Πανεπιστημίου 22 & Ομήρου
Έτος: 1958
Περιγραφή:
Το μέγαρο της Αρχαιολογικής Εταιρείας στη γωνία των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου οικοδομήθηκε το 1958, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Ιωάννη Αντωνιάδη (αντικαθιστώντας το παλαιότερο νεοκλασικό κτίριο της Εταιρείας, κτισμένο στις αρχές του 20ού αιώνα, σε σχέδια του Ιωάννη Αξελού). Ο Ιωάννης Αντωνιάδης είχε επιλέξει για το νέο κτίριο μια κλασικίζουσα μεν αλλά λιτή μορφή, ενώ όμως είχε αρχίσει ήδη η κατασκευή του έργου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επέβαλε την προσθήκη πρόσθετων "αρχαιοπρεπών" στοιχείων, όπως παραστάδες με επίκρανα, γεισίποδες κ.τ.λ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 265-267* Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 273-274, 421.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ