ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ξενοδοχείο "Ολυμπιάς"

Περιοχή: οδός Αθηνάς 57 & πλατεία Βαρβακείου
Έτος: 1921-1939
Περιγραφή:
Το πενταώροφο αυτό κτίριο της οδού Αθηνάς οικοδομήθηκε κατά τον Μεσοπόλεμο, και αρχικά στέγαζε το ξενοδοχείο "Ολυμπιάς". Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα ενός μεταβατικού μοντερνισμού, σε αφαιρετικό μορφολογικό ύφος, διανθισμένο με νεοβυζαντινά στοιχεία (καμάρες και παραστάδες ανοιγμάτων).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Μπίρης, "Οδός Αθηνάς: Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 17.6.2001, σ. 8-11* Ν. Χαρκιολάκης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 3ος, Αθήνα 2006, σ. 127.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ