ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: οδός Πλουτάρχου 10
Έτος: 1931-1937
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία της οδού Πλουτάρχου 10 οικοδομήθηκε κατά την δεκαετία του 1930. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εφαρμογής του "έρκερ" (όγκοι-εδώ σε επάλληλη πρισματική διάταξη- που προεξέχουν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, βάσει ρύθμισης του 1923· το όριο μειώθηκε νομοθετικά το 1937 στα 40 εκατοστά).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης (επιμ.), Σπίτια του '30-Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 88.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ