ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Νεοκλασική διώροφη κατοικία με καταστήματα

Περιοχή: οδός Αθηνάς 4
Έτος: 1850
Περιγραφή:
Το απέριττο αυτό διώροφο κτίριο της οδού Αθηνάς 4, με κατοικία στον όροφο και κατάστημα στο ισόγειο, οικοδομήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Με την αετωματική στέψη, τη διάταξη των ανοιγμάτων και τις παραστάδες με τα κορινθιακά κιονόκρανα, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα του Αθηναϊκού κλασικισμού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Μπίρης, "Οδός Αθηνάς: Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 17.6.2001, σ. 8-11* Ν. Χαρκιολάκης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 3ος, Αθήνα 2006, σ. 122.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ