ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ξενοδοχείο "Βύρων"

Περιοχή: οδός Αιόλου 38 & πλατεία Αγίας Ειρήνης
Έτος: 1833-1839
Περιγραφή:
Το τριώροφο κτίριο στη βορεινή γωνία της πλατείας Αγίας Ειρήνης με την οδό Αιόλου, οικοδομήθηκε κατά τη δεκαετία του 1830. Για έναν τουλάχιστον αιώνα λειτούργησε ως ξενοδοχείο, πιθανόν αρχικά υπό την επωνυμία "Η Ανατολή" (μαρτυρείται το 1854) και, από τα τέλη τουλάχιστον του 19ου αιώνα, ως "Βύρων" (μαρτυρείται το 1900, το 1920 και το 1930). Η αρχιτεκτονική του εκφράζει μια πρώιμη αυστηρή νεοκλασική άποψη, όπως σημειώνει και η Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, "με έμφαση στη δωρικότητα και την απλότητα". Πιθανολογείται ότι φιλοξένησε τον Όθωνα κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα (τον Μάιο του 1833), ενώ για ένα διάστημα (μεταξύ των ετών 1839-1842) φέρεται ότι "εξενοδοχείτο" εκεί και το αστρονομικό και μετεωρολογικό παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου, υπό τον καθηγητή των φυσικομαθηματικών Γεώργιο Βούρη (+1860), "προτού ο βαρώνος Σίνας κτίση το λαμπρόν κτίριον του Λόφου των Νυμφών". Στο ισόγειο στέγασε κατά διαστήματα διάφορα εμπορικά καταστήματα (λ.χ., το 1900 καπνοπωλείο και υποδηματοπωλείο, το 1930 αρτοποιείο, υποδηματοπωλείο και κατάστημα γουναρικών, ενώ πιό πρόσφατα -το 1991- εμπορικά ενδυμάτων και φυτοφαρμάκων). Αν και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα κτίρια της οδού Αιόλου, αλλά και των νεωτέρων Αθηνών γενικότερα, δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι στιγμής.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, "Εις την Αιολικήν οδόν κατά το 1863", Αθηναϊκαί Μελέται 2/1939* Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 130* Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, "Παλαιά ξενοδοχεία της Αθήνας: Μοναδικές κτιριολογικές περιγραφές", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 8.10.2000, σ. 8-12.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ